Bestemmingsplan

In 2017 is voor de nieuwe woonlocatie 'Fort Geldersoord' aan de zuidrand van de kern Westervoort het bestemmingsplan 'Geerken en Fort 2017' vastgesteld. Het bouwplan van destijds om in totaal 24 woningen te realiseren bleek echter niet haalbaar. Na intensief overleg en samenwerking met de betrokken partijen is er een plan ontwikkeld om in totaal 20 twee-onder-een-kap woningen te realiseren. Het plan is een kwalitatief hoogwaardig plan, maar niet passend binnen het huidige bestemmingsplan. Omdat het initiatief wel wenselijk is op de locatie, wordt medewerking verleend aan een herziening van het bestemmingsplan.
Het nieuwe bestemmingsplan heeft vanaf 18 november jl. ter inzage gelegen. Tot 29 december is er een mogelijkheid geweest om een zienswijze op de plannen in te dienen. Het bestemmingsplan wordt op 21 februari 2022 in de raadsvergadering vastgesteld. Na vaststelling volgt een bezwaartermijn van 6 weken.

Het bestemmingsplan vind je op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0293.BPFortGeldersoord-ON01 of via de website van de gemeente Westervoort: https://0293.ropubliceer.nl

Omdat de locatie van het project “Wonen op ’t Fort” om een historische plek gaat, is het project in overlegd met het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland gemaakt. Toch heeft de Raad van State – na beroep van omwonenden - het bestemmingsplan voor Fort Geldersoord vernietigd. Volgens de Raad van State zijn de cultuurhistorische waarden van het gebied onvoldoende verankerd in het nieuwe bestemmingsplan. Gemeente en ontwikkelaar gaan nu bekijken hoe het verder moet.